Eindejaarsbrief 2017

Het jaar is al bijna weer om en net zoals voorgaande jaren zullen wij u middels onze eindejaarsbrief op de hoogte stellen welke gegevens wij van u nodig hebben om de salarisadministratie van 2017 af te kunnen sluiten.

Controleer de werkkostenregeling

Controleer of u de werkkostenregeling optimaal hebt benut. U kunt bijvoorbeeld nagaan of u de vergoedingen en verstrekkingen die u in 2017 aan werknemers hebt gegeven, correct hebt verwerkt en waar gewenst hebt aangewezen. U kunt na afloop van het jaar niet alsnog vergoedingen en verstrekkingen aanwijzen. Ook kunt u deze controle gebruiken om te inventariseren of u voor het komende kalenderjaar rekening moet houden met extra werkkosten ten opzichte van het afgelopen jaar. 

Als de door u aangewezen vergoedingen en verstrekkingen het 1,2%-werkkostenbudget voor 2017 overschrijden, bent u over de overschrijding 80% eindheffing verschuldigd.  

De aangifte loonheffingen in januari 2018 is de laatste aangifte waarin u deze heffing kunt aangeven. Als u eindheffing moet afdragen door overschrijding van het werkkostenbudget, dan kan dit een aanleiding zijn voor het wijzigen van arbeidsvoorwaarden of regelingen om een overschrijding van het budget in 2018 te voorkomen of te beperken. 

Wij ontvangen uw registratie van de zaken die u in de vrije ruimte hebt geboekt graag tijdig zodat deze mee kunnen met de afrekening in de loonaangifte over de maand december. Deze dient betaald te worden voor eind januari 2018.

Let op Als u de eindheffing al in het lopende kalenderjaar heeft betaald en u er achteraf achter komt dat u te veel of te weinig eindheffing heeft betaald, dan corrigeert u dat uiterlijk in de aangifte loonheffingen over het 1e tijdvak van het nieuwe kalenderjaar. Eindigt uw inhoudingsplicht in de loop van het kalenderjaar? Dan geeft u de eindheffing uiterlijk aan in de aangifte over het tijdvak waarin uw inhoudingsplicht eindigt. 

Voorkom bijtelling met rittenregistratie/auto van de zaak

Mochten er wijzigingen hebben plaatsgevonden in de ter beschikking gestelde auto van de zaak in de loop van het jaar 2017, denk hierbij aan een aanschaf van een nieuwe dan wel andere auto met een gewijzigde cataloguswaarde die nog niet aan ons zijn doorgegeven, dan zouden wij dit graag alsnog van u vernemen. Voor werknemers met een auto van de zaak die geen bijtelling privégebruik wensen, dient een beschikking van de belastingdienst inzake geen privégebruik bij de administratie bewaard te worden. Het aanvraagformulier is voor werknemers te downloaden op de website van de belastingdienst en moet opnieuw worden ingevuld bij een gewijzigde situatie of een andere auto.

Indien er sprake is van bestelauto’s met wisselende bestuurders moet u eindheffing toepassen in de aangifte loonheffingen. Het bedrag aan eindheffing per bestelauto bedraagt € 300, -. Graag vernemen wij zo spoedig mogelijk van u voor hoeveel bestelauto’s wij deze eindheffing moeten toepassen en op welke auto’s dit betrekking heeft (kenteken en type auto).

Houd rekening met verval lage bijtelling na 60 maanden

Een lagere bijtelling dan 25% geldt gedurende een termijn van maximaal 60 maanden. Hebt u een auto van de zaak met een lagere bijtelling die op kenteken is gezet in 2013, houd er dan rekening mee dat deze lagere bijtelling in 2018 verloopt. Vanaf dat moment geldt voor die auto een bijtelling van 25% (en dus geen 22%)!

Premiekortingen 2017

In 2017 zijn er drie soorten premiekortingen:

  • De premiekorting ouderen (maximaal € 7.000) voor werknemers vanaf 56 jaar die uit een uitkeringssituatie komen.
  • De premiekorting arbeidsgehandicapten (maximaal€7.000) voor werknemers met een WIA uitkering, werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn en werknemers die voor 29 december 2005 arbeidsgehandicapt waren op grond van de Wet REA.
  • De premiekorting arbeidsgehandicapten laag (doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden) (maximaal € 2.000) voor mensen die in het doelgroepregister banenafspraak van UWV zijn opgenomen en mensen met een scholingsbelemmering.

Hebt u in 2017 een medewerker in dienst genomen die onder deze regelingen valt, en is dit niet doorgegeven aan ons? Doe dit alsnog, wellicht kunnen wij nog loonkostensubsidies voor u realiseren. Wilt u aan de hand van bovengenoemde punten nog wijzigingen doorgeven, doe dit dan zo snel mogelijk en bij voorkeur voor het eind van het jaar.

Vraag loonkostenvoordeel aan

Het systeem van premiekortingen wordt met ingang van 2018 vervangen door het loonkostenvoordeel (LKV). LKV is een tegemoetkoming voor werkgevers die oudere of arbeidsgehandicapte werknemers in dienst nemen. Ook dan moet u in de aangifte loonheffingen te kennen geven voor welke werknemers u recht meent te hebben op een tegemoetkoming. 

Let op U dient er rekening mee te houden dat het LKV niet per aangifte loonheffingen in mindering mag worden gebracht op de af te dragen loonheffingen, zoals u dat gewend was met het systeem van premiekortingen. U krijgt het LKV jaarlijks achteraf eenmalig uitgekeerd. Dit betekent dat u in 2018 meer gaat afdragen in de aangifte loonheffingen omdat u geen premiekortingen in mindering meer kan brengen op de af te dragen loonheffingen. Het bedrag over 2018 zal voor 1 juni 2019 worden uitbetaald mits de loonaangiftes op tijd binnen zijn. U moet periodiek bij elke loonaangifte aangeven voor wie u het loonkostenvoordeel claimt. U kan dit niet achteraf met terugwerkende kracht claimen. 

U kunt onder voorwaarden een beroep doen op het overgangsrecht voor werknemers voor wie u in de laatste aangifte loonheffingen over het jaar 2017 premiekorting toepast. U heeft tot uiterlijk 1 mei 2018 de tijd om de benodigde acties uit te voeren, eventueel door middel van correctieberichten, om in aanmerking te komen voor het overgangsrecht.

Voor alle groepen LKV moet u in het bezit zijn van een doelgroepverklaring, die u uiterlijk drie maanden na een indiensttreding of herplaatsing moet hebben aangevraagd. 

Check beschikking gedifferentieerde premie Whk 

Een goede controle kan in de praktijk een premiebesparing opleveren. Als u als werkgever geen eigenrisicodrager voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet bent, dan ontvangt u rond deze periode uw beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) van de Belastingdienst. Gelet op de relatief korte bezwaartermijn is het advies om deze beschikking zo snel mogelijk te controleren. Graag ontvangen wij een kopie van de verzonden beschikking voor de eerste loonverwerking in het nieuwe jaar. 

Ook van wijzigingen of correctieberichten van de Belastingdienst gedurende het jaar ontvangen wij graag een afschrift

Eigenrisicodrager WIA 2018

Indien u heeft besloten om per 01-01-2018 eigenrisicodrager voor de WGA te worden of juist terug te gaan naar het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen), verzoeken wij u dit voor het einde van het jaar of tenminste met de eerste loonverwerking van 2018 aan ons kenbaar te maken. Voor het voeren van een juiste loonadministratie ontvangen wij graag een kopie van de beschikking van de Belastingdienst. 

Minimumloon 

Per 1 januari 2018 wijzigt het minimumloon. In de eerste helft van 2018 hebben werknemers van 22 jaar en ouder met een fulltime dienstverband recht op € 1.578,00 bruto per maand. Dit is 0,81% hoger dan het huidige minimumloon.

Aanpassingen salarisadministratie 2018

Wilt u voor de eerste loonverwerking van januari 2018 eventuele wijzigingen zoals salarisaanpassing, (pensioen)forfaits etc. tijdig aan ons doorgeven?

In de komende weken zult u mogelijk weer post ontvangen van diverse instanties met betrekking tot bedrijfstak eigen regelingen voor het komende jaar evenals de afrekeningen over 2017. Graag ontvangen wij hiervan kopieën om de juistheid van deze gegevens te controleren en om de loonadministratie voor 2018 met de juiste gegevens op te starten. 

Bereikbaarheid rond kerst en oud en nieuw

In verband met kerst en oud & nieuw en de feestelijkheden hieromtrent, zijn wij de volgende dagen gesloten:

  • Vrijdag 15 december vanaf 15.00 uur;
  • Maandag 25 december 2017 (eerste kerstdag);
  • Dinsdag 26 december 2017 (tweede kerstdag)
  • Maandag 1 januari 2018 (nieuwjaarsdag).

Tussen kerst en oud en nieuw is er sprake van een minimale bezetting.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. Namens Kentfort Salaris en Personeelsadvies wensen wij u alvast fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2018 toe!

Met vriendelijke groet,

Kentfort Salaris en Personeelsadvies

 

Erma Bos


< Terug